Aankoopvoorwaarden

De aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling/aankoop bij sp-parts
1.        Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van sp-parts zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door sp-parts worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van sp-parts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door sp-parts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2.        Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van sp-parts zijn vrijblijvend en sp-parts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door sp-parts. sp-parts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt sp-parts dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. sp-parts zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.

3.        Bezorging
Alle sp-parts artikelen zijn doorgaans binnen 1 à 2 weken leverbaar. U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order. Het kan echter voorkomen dat een sp-parts artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per e-mail bericht en houdt sp-parts uw bestelling aan.
De door sp-parts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. sp-parts artikelen worden in stevige kartonnen kokers of dozen verstuurd. Bij grotere aantallen kan er voor een andere vorm van transport worden gekozen. In geval van schade tijdens transport kunnen sp-parts artikelen vervangen worden.

4.        Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief B.T.W. en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzending onder rembours, worden extra verzendkosten (de rembourskosten) in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
sp-parts zal bij de verzending van de order naar de klant, de orderfactuur toevoegen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door sp-parts bent u een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van sp-parts.
Indien sp-parts haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van sp-parts om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is sp-parts gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door sp-parts.

5.        Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan sp-parts verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.        Eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door sp-parts geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
sp-parts garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.        Product aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u sp-parts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft sp-parts de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de producten te restitueren.
Als u een onbeschadigd product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan sp-parts te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten voor rekening van de klant komen.
Indien u bij aflevering een beschadigd product constateert, kunt u het betreffende product (gedeeltelijk) retour zenden naar sp-parts. sp-parts zal, indien de klant reeds betaald heeft, de factuurwaarde van de producten vergoeden. De kosten van retourverzending zullen ook door sp-parts worden vergoed. De kosten van verzending naar de klant, zullen voor rekening van de klant komen. Product aansprakelijkheid vervalt op zogenaamde “B” producten, te weten 2e hands producten.

8.      aankoop nieuwe/gebruikte scooters.

Scooters die bij sp-parts besteld/gekocht worden, worden geleverd met 1 jaar garantie
op het motorische gedeelte.
service beurt naar 1000 km is geheel gratis voor nieuwe/gebruikte scooters.

Garantie op het motorische gedeelte vervalt op elk opzicht bij het opvoeren of laten opvoeren van een nieuwe/gebruikte scooter die bij ons gekocht/besteld is.


9.        Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en sp-parts, dan wel tussen sp-parts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en sp-parts, is sp-parts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door sp-parts.
De communicatie tussen sp-parts en de klant zal (voornamelijk) via e-mail en telefoon plaatsvinden.

10.        Persoonsgegevens
sp-parts respecteert en beschermd uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. sp-parts beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. sp-parts verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
sp-parts zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.     Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft sp-parts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat sp-parts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan sp-parts kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.     Diversen
Indien u aan sp-parts schriftelijk opgave doet van een adres, is sp-parts gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan sp-parts schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door sp-parts gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat sp-parts deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met sp-parts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door sp-parts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
sp-parts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
sp-parts is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van sp-parts.

 

13.     Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
sp-parts  kan niet waarborgen dat de site van sp-parts ononderbroken of foutloos zal functioneren. De site wordt door sp-parts ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.
 
  14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

adres
© Copyright 2003-2009 Scooter-power.nl. All rights reserved.